Wcześniejsza spłata leasingu. Czy jest możliwa i czy się opłaca?

Niektórzy leasingobiorcy z pewnością zastanawiają się, czy możliwa jest wcześniejsza spłata danego leasingu. Osoby takie najczęściej kierują się brakiem możliwości spłacania comiesięcznych rat, zmianą charakteru prowadzonego przedsiębiorstwa, bądź gdy po prostu przedmiot staje się zbyteczny. W poniższym artykule odpowiemy m.in. na pytanie czy możliwa jest wcześniejsza wpłata leasingu, a także przedstawimy inne sposoby przedterminowego rozwiązania umowy.

Czy leasing można spłacić wcześniej?

Każdą umowę leasingu można zakończyć przed terminem, na jaki została zawarta. Osoba, która zdecydowała się na taki krok powinna złożyć odpowiedni wniosek, w którym zwróci się z prośbą do finansującego o wydanie odpowiedniej zgody. Leasingobiorca będzie zobowiązany do zapłaty wszystkich rat oraz zaległości, jeśli takie występują. Wcześniejsze spłacenie leasingu pozwoli danemu przedsiębiorcy na wykupienie przedmiotu umowy dzięki czemu stanie się on jego właścicielem. Ponadto przedmiot ten zostanie wpisany do rejestru środków trwałych. Kwota, jaką leasingobiorca będzie zobowiązany zapłacić zależy od rodzaju zawartej umowy, która może dotyczyć albo leasingu kapitałowego (finansowego) albo operacyjnego. Możliwe jest również wystąpienie opłaty manipulacyjnej, jaką przedsiębiorca będzie zobowiązany zapłacić ze względu na wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Wcześniejsza spłata leasingu operacyjnego

Kwota jaką leasingobiorca będzie musiał zapłacić za ten rodzaj leasingu zależy od tego, ile czasu minęło od dnia zawarcia umowy. Korzystniejsze będzie zakończenie umowy po upływie 40% okresu amortyzacji danego przedmiotu. Według ustawy podatkowej jedynie umowy, które spełniają ten warunek są określane mianem leasingu operacyjnego. W takiej sytuacji możliwy jest zakup przedmiotu po uiszczeniu kwoty, która odpowiada wartości przyszłych rat i jest dodatkowo powiększona o cenę wykupu zawartą w umowie. Jak wcześniej wspomnieliśmy może zostać również naliczona opłata manipulacyjna. W przypadku gdy finansujący wyrazi zgodę na spłatę leasingu przed upływem 40% okresu amortyzacji, kwotę wykupu określa rzeczoznawca. Koszt takiej usługi ponosi leasingobiorca. Jeżeli cena wykupu okaże się wyższa od kwoty przyszłych rat będzie ona odpowiadać ustalonej wartości rynkowej.

Wcześniejsza spłata leasingu kapitałowego.

Spłacenie leasingu finansowego jest o wiele prostsze niż w przypadku leasingu operacyjnego. Bardzo często przedterminowej spłaty można dokonać w dowolnym momencie trwania umowy. Leasingobiorca zobowiązany jest wtedy wypłacić leasingodawcy kwotę, której wartość będzie odpowiadać niezapłaconym jeszcze ratom. Możliwe jest również naliczenie opłaty manipulacyjnej.

Zakończenie leasingu, a rozwiązanie umowy.

U części firm leasingowych możliwe jest wypowiedzenie umowy przez osobę korzystającą. Leasingobiorca jest wtedy zobowiązany do spłacenia rat wraz z odsetkami oraz zapłacenia opłaty manipulacyjnej w jak najszybszym czasie. Ponadto konieczne jest zwrócenie przedmiotu leasingu finansującemu. Kwota niezapłaconych rat zostaje zdyskontowana. Osoba, która wypowiedziała umowę zobowiązana jest do pokrycia kosztów wyceny, czy sprzedaży poniesionych przez finansującego. W przypadku leasingu operacyjnego należy wziąć dodatkowo pod uwagę konsekwencje wynikające z rozwiązania umowy przed upływem 40% okresu amortyzacji.

Podnajem przedmiotu leasingu.

Jednym ze sposobów wcześniejszej spłaty leasingu jest wypożyczenie danego przedmiotu innemu przedsiębiorstwu. Firma taka w zamian za korzystanie z danego przedmiotu będzie opłacała czynsz. Otrzymane pieniądze leasingobiorca może przeznaczyć na spłatę kolejnych rat. Rozwiązanie to jest korzystne dla osób, które rozwiązują umowę przed upływem 40% okresu amortyzacji. Leasingobiorca zachowuje prawo do wykupu przedmiotu. Istnieje jednak ryzyko nieterminowych płatności przez dzierżawcę. Leasingobiorca, który zdecydował się na podnajem przedmiotu musi otrzymać zgodę firmy leasingowej.

Cesja leasingu

Dzięki cesji leasingu możliwe jest przeniesienie umowy na inne przedsiębiorstwo, które będzie kontynuowało spłatę rat. Firma taka może korzystać przedmiotu leasingowanego, a także zyskuje prawo do jego wykupu. Podobnie jak na podnajem przedmiotu na cesję musi wyrazić zgodę leasingodawca.

Podsumowanie

Jak widać, dopuszcza się wcześniejszą spłatę leasingu. Niekiedy okazuje się ona bardzo korzystna dla leasingobiorcy. Zyskuje on wtedy możliwość wpisania danego przedmiotu do rejestru środków trwałych, bądź podpisania kolejnej umowy leasingu nowego przedmiotu.

Osoby które zdecydują się na wcześniejszą spłatę, czy też wypowiedzenie umowy powinny dokładnie przejrzeć warunki zawartej przez nie umowy leasingowej (należy szczególnie wziąć pod uwagę prowizję oraz opłaty). Warto również sprawdzić, czy w przypadku leasingu operacyjnego upłynęło 40% okresu normatywnego amortyzacji środka trwałego. W sytuacji, w której przedterminowa spłata leasingu okazałaby się mało korzystna warto wziąć pod uwagę podnajem przedmiotu bądź jego cesję.