Słownik pojęć leasingowych

Data rozpoczęcia leasingu

oznacza datę, w której zgodnie z umową rozpoczął się leasing, to jest datę wydania Przedmiotu leasingu Korzystającemu, oznaczoną w Protokole zdawczo-odbiorczym.

Dokumenty leasingu

oznaczają Umowę leasingu wraz z Ogólnymi warunkami umowy leasingu, dokumenty dotyczące zabezpieczenia, polisy ubezpieczeniowe odnoszące się do Przedmiotu leasingu, umowa Sprzedaży.

Dostawca

inaczej Sprzedający. Wybrany przez Korzystającego podmiot gospodarczy (importer lub producent) sprzedający i dostarczający Przedmiot leasingu.

Finansujący

strona Umowy leasingu, firma leasingowa (Leasingodawca).

Hipotetyczna wartość netto

minimalna wartość końcowa, za którą, zgodnie z ustawami podatkowymi, dotychczasowy Korzystający może wykupić przedmiot leasingu. Wartość ta obliczana jest jako wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne obliczone według metody degresywnej z uwzględnieniem współczynnika 3.

Kaucja gwarancyjna

element zabezpieczenia Umowy leasingu stosowany przez Finansującego w celu ograniczenia ryzyka związanego z udzielonym finansowaniem. Najczęściej na pokrycie Udziału własnego lub Wartości końcowej.

Korzystający

strona Umowy leasingu, użytkownik Przedmiotu leasingu (Leasingobiorca).

Leasing bezpośredni

rodzaj leasingu gdzie producent/importer (Dostawca Przedmiotu Leasingu) jest jednocześnie Finansującym i zawiera umowę bezpośrednio z Korzystającym, tzw. Leasing producencki.

Leasing konsumencki

rodzaj leasingu, w której Korzystającym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej (nie posiadająca osbowości prawnej).

Leasing nieruchomości

rodzaj leasingu, w którym Przedmiotem leasingu są jedynie nieruchomości użytkowe o przeznaczeniu komercyjnym.

Leasing pośredni

rodzaj leasingu, gdzie w transakcji oprócz Dostawcy przedmiotu leasingu uczestniczy jeszcze wyspecjalizowana firma leasingowa jako Finansujący.

Leasing pozabilansowy

inaczej Wynajem, forma umowy leasingu zgodna z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości traktujący umowę leasingu jak najem.

Leasing ruchomości

rodzaj leasingu, gdzie przedmiotem leasingu są podlegające amortyzacji wszelkiego rodzaju ruchomości, w tym m.in.: pojazdy (osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy/naczepy, autobusy i inne), maszyny i urządzenia (sprzęt budowlany, maszyny rolnicze, poligraficzne, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali, maszyny dla przemysłu spożywczego, sprzęt medyczny, gastronomiczny, wózki widłowe i inne), IT (osprzęt, oprogramowanie), pozostałe środki transportu (powietrzne, wodne, kolejowe) oraz inne ruchomości.

Leasing zwrotny

rodzaj leasingu, w którym rolę Dostawcy pełni Korzystający. Leasing zwrotny pozwala na uwolnienie gotówki zamrożonej w posiadanych środkach trwałych.

Marża

oznacza marżę Finansującego wynikającą z Umowy leasingu.

Normatywny okres amortyzacji

to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej, przy zastosowaniu stawek z wykazu stawek amortyzacyjnych, w którym następuje całkowite umorzenie środka trwałego. Np. dla samochodów osobowych dla których ustawodawca ustalił stawkę amortyzacji 20%, normatywny okres amortyzacji to 5 lat. W związku z czym minimalny okres Leasingu operacyjnego samochodu osobowego wynosi 2 lata (40% * 5 lat).

Ogólne warunki umowy leasingu

w skrócie OWL lub OWUL. Spis praw i obowiązków Korzystającego i Finansującego. Stanowi załącznik do Umowy leasingu.

Okres leasingu

czas trwania Umowy leasingu liczony od Daty rozpoczęcia leasingu.

Okres rozliczeniowy

oznacza okres, za jaki Korzystający zobowiązany jest do płacenia każdorazowej Raty leasingu (poza pierwszą i ostatnią, dla których okres używania może być dłuższy lub krótszy), ustalony w Umowie. Najczęściej wyróżniamy miesięczne i kwartalne okresy rozliczeniowe.

Opłata manipulacyjna

inaczej Prowizja przygotowawcza lub Prowizja za udzielenie leasingu. Opłata z tytułu zawarcia Umowy leasingu.

Ostateczny termin odbioru przedmiotu leasingu

inaczej Okres dostępności środków z tytułu przyznanego leasingu (podpisanej Umowy leasingu). Termin w którym Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot leasingu, a Finansujący dotrzymać warunki leasingu opisane w Umowie leasingu.

Protokół zdawczo odbiorczy

oznacza dokument potwierdzający wydanie Przedmiotu leasingu przez Finansującego lub Dostawcę i przyjęcie Przedmiotu leasingu do używania i pobierania pożytków przez Korzystającego.

Przedmiot leasingu

podlegające amortyzacji środki trwałe (ruchomości i nieruchomości) lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty będące przedmiotem finansowania w Umowie leasingu.

Raty leasingu

inaczej Opłaty leasingowe lub Czynsze leasingowe określone w Tabeli opłat leasingowych. Stanowią zobowiązanie Korzystającego wnoszone w odpowiednich Okresach rozliczeniowych z tytułu używania Przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy. Ich wartość wyrażona jest zazwyczaj w kwocie lub procentowo (w stosunku do Wartości początkowej przedmiotu leasingu).

Stopa referencyjna

oznacza zmienną stopę procentową np. WIBOR, EURIBOR. LIBOR lub stałą stopę procentową określoną w umowie, która została zastosowana w Umowie leasingu do określenia wysokości Rat leasingu.

Suma opłat

suma wszystkich opłat leasingowych określonych w Umowie leasingu w Okresie leasingu w kwocie lub wyrażona w procencie jako iloraz sumy wszystkich opłat leasingowych i Wartości początkowej przedmiotu leasingu tj. suma Opłaty manipulacyjnej, Udziału własnego, Rat leasingu, Wartości końcowej, (czasami także kosztów ubezpieczenia, rejestracji itp.).

Szacunkowa wysokość rat leasingu

aktualna na czas podpisania umowy leasingu przykładowa tabela rat leasingu.

Tabela opłat leasingowych

inaczej Harmonogram finansowy lub Harmonogram płatności rat leasingowych należnych Finansującemu na podstawie Umowy zmieniany każdorazowo przez Finansującego stosownie do zmiany wysokości kosztów finansowania (w tym Stopy Referencyjnej).

Tabela Prowizji i Opłat

zbiór pozostałych prowizji i opłat Finansującego nie określonych w Umowie leasingu, a mających zastosowanie w trakcie Okresu leasingu np. opłata za aneks do umowy itp.

Ubezpieczenie CPI

ang. Creditor Protection Insurance, ubezpieczenie spłaty leasingu gwarantuje ciągłość spłat zobowiązań finansowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych ze zdrowiem i życiem Korzystającego, uniemożliwiających regulowanie należności wynikających z Umowy leasingu.

Ubezpieczenie GAP

ang. Guaranteed Asset Protection, ubezpieczenie straty finansowej

które, chroni nabywcę pojazdu przed stratą finansową spowodowaną całkowitym zniszczeniem lub utratą pojazdu wskutek kradzieży.

Udział własny

inaczej Czynsz inicjalny lub Opłata wstępna wnoszona przez Leasingobiorcę przy zawieraniu Umowy leasingu. Stanowi ona część wartości Przedmiotu leasingu.

Waluta leasingu

waluta w jakiej płatne są wszelkie opłaty leasingowe.

Wartość końcowa

inaczej Wartość odkupu, Wartość rezydualna (ang. Residual Value) przedmiotu leasingu za jaką Korzystający może lub jest zobowiązany odkupić Przedmiot leasingu po zakończeniu Umowy leasingu.

Wartość początkowa

inaczej Wartość początkowa przedmiotu leasingu. Najczęściej odpowiadająca wartości netto ceny sprzedaży Przedmiotu leasingu.

Vendor leasing

jest usługą skierowaną do dealerów jak również importerów i producentów pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Vendor leasing ma na celu umożliwienie finansowania, poprzez leasing produktów oferowanych bezpośrednio przez Dostawcę Przedmiotu leasingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *