Regulamin korzystania z serwisu internetowego leasing123.pl

Rozdział I

[Definicje]

Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu użyte zostaną poniższe zwroty pisane początkową wielką literą, będą one miały następujące znaczenie, chyba że z kontekstu jednoznacznie wynikać znaczenie odmienne:

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego leasing123.pl;
 2. Cookies Spółki – Cookies zamieszczane przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl;
 3. Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl;
 4. Dostawcy – współpracujący ze Spółką dostawcy ofert oraz sprzedawcy (importerzy i dealerzy) oraz producenci ruchomości;
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16,poz. 93 ze zm.);
 6. Partnerzy – współpracujący ze Spółką leasingodawcy (finansujący), pożyczkodawcy, wynajmujący oraz sprzedawcy ruchomości poleasingowych;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Serwis Internetowy leasing123.pl – prowadzony przez Spółkę serwis internetowy, służący w szczególności do wyszukiwania i porównywania propozycji zawarcia Umów umieszczonych w tym serwisie przez współpracujących ze Spółką Partnerów i Dostawców;
 9. Spółka – spółka pod firmą LEASE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000351107, NIP 9512305753, kapitał zakładowy w wysokości 6.200,00 złotych;
 10. Umowa – każda umowa, której propozycja zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem albo Dostawcą umieszczona jest w Serwisie Internetowym leasing123.pl;
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.);
 13. Użytkownik – osoba uprawniona do korzystania z Serwisu Internetowego leasing123.pl
 14. Wyszukiwarka – aplikacja służąca do wyszukiwania oraz porównywania propozycji leasingu ruchomości, najmu ruchomości, pożyczki na zakup ruchomości oraz sprzedaży ruchomości, umieszczonych w Serwisie Internetowym leasing123.pl przez Partnerów lub Dostawców prezentowane w oparciu o poszczególne kategorie ruchomości.

Rozdział II

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego leasing123.pl oraz zawiera informacje, które zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa powinny zostać udostępnione przez osobę świadczącą usługi drogą elektroniczną osobom korzystającym z tych usług.
 2. Serwis Internetowy leasing123.pl jest dostępny w sieci Internet pod adresem www.leasing123.pl.
 3. Administratorem Serwisu Internetowego Lease-Broker jest Spółka. Spółka jest usługodawcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczącym usługi drogą elektroniczną opisane w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin uchwalony został przez Zarząd Spółki, zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział III

[Ogólne zasady działania Serwisu Internetowego leasing123.pl]

 1. Spółka prowadzi działalność agencyjną oraz działalność o podobnym do umowy agencyjnej charakterze na rzecz współpracujących ze Spółką Partnerów oraz Dostawców, polegającą na świadczeniu za wynagrodzeniem usług stałego pośrednictwa przy zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikami a Partnerami lub Dostawcami.
 2. Działalność, o której umowa w ust. 1 powyżej, prowadzona jest w szczególności za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl, zawierającego Wyszukiwarkę umożliwiającą Użytkownikom wyszukiwanie i porównywanie propozycji zawarcia Umów z Partnerami oraz z Dostawcami. Metodologia wyszukiwania oraz prezentacji propozycji dostępna jest na stronie internetowej www.leasing123.pl, w zakładce „Jak korzystać z serwisu?„.
 3. Serwis Internetowy leasing123.pl umożliwia również wyszukiwanie oraz porównywanie propozycji zawarcia Umowy z Partnerem w odniesieniu do ruchomości, których dane zostaną wprowadzone do Serwisu Internetowego leasing123.pl przez Użytkownika.
 4. Wyszukiwarka zawiera m.in. informacje o poszczególnych kategoriach ruchomości oraz informacje dotyczące warunków zawarcia Umowy, dostarczone Spółce przez jej Partnerów oraz Dostawców. Spółka nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za prawdziwość oraz kompletność tych informacji.
 5. Informacje dotyczące poszczególnych środków trwałych oraz ich leasingu, prezentowane w Serwisie Internetowym leasing123.pl, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 66 Kodeksu cywilnego. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem i wybranym przez niego Partnerem albo Dostawcą następuje poza Serwisem Internetowym leasing123.pl, stosownie do ustaleń pomiędzy Partnerem albo Dostawcą a tym Użytkownikiem.
 6. Informacje wygenerowane przez Wyszukiwarkę ani inne usługi świadczone przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl nie stanowią porady w sprawie zawarcia Umowy. Użytkownik powinien samodzielnie dokonać oceny konsekwencji, w tym korzyści oraz ryzyk, związanych z zawarciem wybranej Umowy lub zasięgnąć w tym przedmiocie porady u właściwych osób.
 7. Spółka dołoży należytych starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl była bezpieczna, tzn. aby informacje przekazywane w ramach aplikacji weryfikujących wiarygodność kredytową Użytkownika oraz informacje dotyczące Użytkowników przekazywane przez Spółkę Partnerom lub Dostawcom były przesyłane z zachowaniem poufności oraz aby były kompletne.
 8. Ze względu na ograniczenia techniczne niezależne od Spółki, Spółka nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego leasing123.pl będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym działaniem lub niedziałaniem Serwisu Internetowego leasing123.pl lub systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu danych, chyba że szkoda została wyrządzona przez Spółkę umyślnie.
 9. Wszelkie zastrzeżenia co do funkcjonalności Serwisu Internetowego leasing123.pl, Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: webmaster(at)lease-broker.pl.

Rozdział IV

[Zasady korzystania z Serwisu Internetowego leasing123.pl]

 1. Użytkownikami Serwisu Internetowego leasing123.pl mogą być wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w tym prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, a ponadto spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółdzielnie oraz fundacje prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego leasing123.pl jest bezpłatne i nie wymaga dokonania uprzedniej rejestracji. Każdy Użytkownik ma nieograniczony dostęp do informacji dotyczących Partnerów, Dostawców oraz propozycji zawarcia Umów umieszczonych w Serwisie Internetowym leasing123.pl. Dostęp do tych informacji jest anonimowy.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego leasing123.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Osoba, która korzysta z Serwisu Internetowego leasing123.pl, wyraża tym samym zgodę na to, aby jej prawa i obowiązki związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego leasing123.pl były określone niniejszym Regulaminem. Użytkownicy, którzy nie wyrazili zgody na związanie postanowieniami Regulaminu, nie są uprawnieni do korzystania z Serwisu Internetowego leasing123.pl.
 4. Dla celów skorzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego leasing123.pl konieczne jest łączne dysponowanie przez Użytkownika:
  1. komputerem posiadający połączenie z siecią internetową;
  2. przeglądarką internetową umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie Serwisu Internetowego leasing123.pl (tj. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari i Opera; w najnowszej dostępnej na dzień korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego leasing123.pl wersji);
  3. kontem poczty elektronicznej.
 5. Systemy informatyczne Użytkownika powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 6. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego leasing123.pl może polegać wyłącznie na:
  1. zapoznawaniu się z informacjami upublicznionymi w Serwisie Internetowym leasing123.pl, w tym zapoznawaniu się, przy pomocy Wyszukiwarki, z propozycjami zawarcia Umowy umieszczonymi w Serwisie Internetowym leasing123.pl przez Partnerów oraz Dostawców, a także informacjami dotyczącymi ruchomości umieszczonymi w Serwisie Internetowym leasing123.pl przez Dostawców;
  2. poddaniu się przez Użytkownika wstępnej ocenie wiarygodności kredytowej, dokonywanej przez Spółkę na zlecenie Partnerów lub Dostawców, na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych Spółce przez Użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl oraz na podstawie informacji powszechnie dostępnych o Użytkowniku, w tym w szczególności w rejestrze przedsiębiorców, ewidencji działalności gospodarczej oraz w biurach informacji gospodarczej;
  3. przekazaniu za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl wybranemu przez Użytkownika Partnerowi lub Dostawcy informacji o Użytkowniku zainteresowanym zawarciem z danym Partnerem lub Dostawcą wybranej Umowy, z zastrzeżeniem, że Spółka przekaże Partnerowi oraz Dostawcy informacje dotyczące Użytkownika jedynie w przypadku, gdy dane Użytkownika zostaną potwierdzone w odpowiednim rejestrze, tj. w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej.
 7. Umożliwienie oceny wiarygodności kredytowej Użytkownika oraz przekazanie Partnerowi oraz Dostawcy informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 3 powyżej wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji w panelu zapytania ofertowego lub składania wniosku. Spółka nie przechowuje danych wprowadzonych przez Użytkownika w postaci konta Użytkownika w Serwisie Internetowym leasing123.pl. Korzystanie z Serwisu Internetowego leasing123.pl poprzez umożliwienie oceny wiarygodności kredytowej Użytkownika oraz przekazanie Partnerowi oraz Dostawcy informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 3 powyżej, wymaga każdorazowej rejestracji w panelu zapytania ofertowego lub składania wniosku.
 8. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego leasing123.pl może odbywać się wyłącznie w celu zawarcia przez Użytkownika Umowy z Partnerem albo Dostawcą.
 9. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego leasing123.pl może odbywać się wyłącznie przy użyciu przeglądarki internetowej.
 10. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego leasing123.pl w inny sposób niż określony w ust. 6 powyżej, w innym celu niż określony w ust. 8 powyżej lub przy użyciu innego narzędzia niż określone w ust. 9 powyżej, jest zabronione.
 11. Zabronione jest w szczególności:
  1. korzystanie z Serwisu Internetowego leasing123.pl za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu programów automatycznie pobierających treści umieszczone w Serwisie Internetowym leasing123.pl, w tym botów, pająków i scraperów;
  2. korzystanie z Serwisu Internetowego leasing123.pl za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu programów, które utrudniają dostęp do Serwisu Internetowego leasing123.pl innym Użytkownikom;
  3. kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści umieszczonych w Serwisie Internetowym leasing123.pl;
  4. zamieszczanie lub przekazywanie jakichkolwiek informacji lub oprogramowania zawierających: wirusy, konie trojańskie, robaki, programy reklamowe, szpiegujące, służące popełnianiu przestępstw, droppery, rootkity lub inne szkodliwe oprogramowanie bądź jego elementy.
 12. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego leasing123.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób, który naruszałby prawa osób trzecich.
 13. Osobie korzystającej z Serwisu Internetowego leasing123.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w sposób naruszający prawa osób trzecich lub w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu Spółka ma prawo uniemożliwić dostęp do tego serwisu poprzez natychmiastowe zablokowanie dostępu do Serwisu Internetowego leasing123.pl z adresu IP używanego przez danego Użytkownika.

Rozdział V

[Ochrona danych osobowych]

 1. Spółka obowiązana jest przetwarzać dane osobowe Użytkowników oraz osób wypełniających zapytanie ofertowe lub wniosek o zawarcie Umowy w imieniu Użytkownika zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody w celu i w zakresie wskazanych w treści tej zgody.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Rozdziale VI Regulaminu jest konieczne do wygenerowania za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl zapytania ofertowego lub wniosku o zawarcie Umowy z Partnerem lub Dostawcą. Każdej osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników oraz osób wypełniających zapytanie ofertowe lub wniosek o zawarcie Umowy w imieniu Użytkownika, korzystających z Serwisu Internetowego leasing123.pl, w zakresie określonym w Regulaminie jest Spółka.
 4. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników, którzy złożyli zapytanie ofertowe lub wniosek o zawarcie Umowy, oraz osób wypełniających zapytanie ofertowe lub wniosek o zawarcie Umowy w imieniu Użytkownika dla celów wykonania tej Umowy są odpowiedni Partnerzy lub Dostawcy.
  Złożenie przez Użytkownika zapytania ofertowego lub wniosku o zawarcie Umowy z Partnerem, w trybie przewidzianym w Rozdziale VIa Regulaminu, wymaga wyrażenia przez tego Użytkownika zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w bazie danych odpowiedniego Partnera oraz Dostawcy. W przypadku złożenia wniosku o zawarcie Umowy z Partnerem Spółka informuje Użytkownika o danych Partnera oraz Dostawcy – administratorów danych, w tym o ich siedzibie, jak również o prawie dostępu Użytkownika do danych, do ich przeglądania, usuwania lub modyfikowania.
  Złożenie przez Użytkownika zapytania ofertowego lub wniosku o zawarcie Umowy z Dostawcą, w trybie przewidzianym w Rozdziale VIb Regulaminu, wymaga wyrażenia przez tego Użytkownika zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w bazie danych odpowiedniego Dostawcy. W przypadku złożenia wniosku o zawarcie Umowy z Dostawcą Spółka informuje Użytkownika o danych Dostawcy – administratora danych, w tym o jego siedzibie, jak również o prawie dostępu Użytkownika do danych, do ich przeglądania, usuwania lub modyfikowania.
  Złożenie przez Użytkownika zapytania ofertowego lub wniosku o zawarcie Umowy z Partnerem, w trybie przewidzianym w Rozdziale VIc Regulaminu, wymaga wyrażenia przez tego Użytkownika zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w bazie danych odpowiedniego Partnera. W przypadku złożenia wniosku o zawarcie Umowy z Partnerem Spółka informuje Użytkownika o danych Partnera – administratora danych, w tym o jego siedzibie, jak również o prawie dostępu Użytkownika do danych, do ich przeglądania, usuwania lub modyfikowania.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności Partnerów oraz Dostawców i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych.
 6. Spółka jest zobowiązana usunąć z jej bazy danych wszelkie dane osobowe Użytkownika oraz osoby składającej zapytanie ofertowe lub wniosek o zawarcie Umowy w imieniu Użytkownika najpóźniej w terminie 1 (jednego) roku od dnia uzyskania przez Spółkę tych danych.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika mają odpowiednie zastosowanie do danych osobowych osoby reprezentującej Użytkownika będącego osobą prawną.

Rozdział VI

[Warunki świadczenia przez Spółkę usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl]

Rozdział VIa

[Warunki świadczenia przez Spółkę usługi pośrednictwa w zawieraniu Umów z Partnerem i Dostawcą]

 1. Przez prowadzenie Serwisu Internetowego leasing123.pl Spółka świadczy usługi agencyjne oraz usługi podobne do usług agencyjnych na rzecz Partnerów i Dostawców. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, polegają na:
  1. umożliwianiu Użytkownikowi zapoznawania się z opublikowanymi w Serwisie Internetowym leasing123.pl przez Partnerów i Dostawców propozycjami zawarcia Umów;
  2. umożliwianiu Użytkownikowi wyszukiwania i porównywania wskazanych wyżej propozycji przy pomocy Wyszukiwarki;
  3. dokonywaniu wstępnej oceny wiarygodności kredytowej Użytkownika, za zgodą Użytkownika, na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych Spółce przez Użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl, oraz informacji powszechnie dostępnych o Użytkowniku, w tym informacji zawartych w rejestrze przedsiębiorców, ewidencji działalności gospodarczej oraz w biurach informacji gospodarczej;
  4. przekazywaniu za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl wybranemu przez Użytkownika Partnerowi oraz Dostawcy informacji o Użytkowniku, który jest zainteresowany zawarciem Umowy z Partnerem i/lub Dostawcą, na warunkach określonych w Serwisie Internetowym leasing123.pl, z zastrzeżeniem, że Spółka przekaże Partnerowi oraz Dostawcy informacje dotyczące Użytkownika jedynie w przypadku, gdy dane Użytkownika zostaną potwierdzone w odpowiednim rejestrze, w tym w rejestrze przedsiębiorców oraz ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Spółka nie posiada umocowania do składania i przyjmowania oświadczeń woli i oświadczeń wiedzy w imieniu Partnerów ani w imieniu Dostawców, w tym do zawierania Umów w ich imieniu. Spółka nie posiada również umocowania do przyjmowania i spełniania świadczenia na rzecz Partnerów ani do przyjmowania i spełniania świadczenia na rzecz Dostawców.
 3. Korzystanie przez Użytkownika ze świadczonej przez Spółkę usługi kontaktu z doradcą oraz przekazania zapytania ofertowego o zawarcie Umowy odpowiedniemu Partnerowi oraz Dostawcy wymaga podania przez Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą, niebędącego osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą: będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: nazwy firmy, numeru NIP, danych osoby składającej wniosek w imieniu Użytkownika: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego.
 4. Korzystanie przez Użytkownika ze świadczonej przez Spółkę usługi wstępnej oceny wiarygodności kredytowej oraz przekazania wniosku o zawarcie Umowy odpowiedniemu Partnerowi oraz Dostawcy wymaga podania przez Użytkownika:
  1. będącego osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, głównego przedmiotu działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), daty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru NIP, numeru REGON, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, a także wybranych danych finansowych dotyczących Użytkownika aktualnych na dzień sporządzania wniosku oraz za dwa ostatnie lata (w przypadku przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość – za dwa ostatnie okresy sprawozdawcze);
  2. niebędącego osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą: będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: nazwy firmy, siedziby, głównego przedmiotu działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), daty wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z numerem KRS (w przypadku spółek cywilnych – daty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz z numerem wpisu), danych osoby składającej wniosek w imieniu Użytkownika: imienia i nazwiska, funkcji/stanowiska, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru telefonu kontaktowego, faxu, adresu e-mail, a także wybranych danych finansowych dotyczących Użytkownika: aktualnych na dzień sporządzania wniosku oraz za dwa ostatnie okresy sprawozdawcze (w przypadku spółek cywilnych, spółek jawnych oraz spółek partnerskich nieprowadzących pełnej księgowości – za dwa ostatnie lata);
  3. pozostałych informacji i dokumentów, zgodnie z wymogami przekazanymi Użytkownikowi do wiadomości za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl.
 5. Przekazanie zapytania ofertowego Użytkownika dotyczącego zawarcia Umowy z Partnerem nastepuje pod warunkiem:
  1. wyboru ruchomości spośród ruchomosci, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie Internetowym leasing123.pl przed Dostawcę;
  2. wyboru propozycji zawarcia Umowy umieszczonej w Serwisie Internetowym leasing123.pl przez Partnera;
  3. potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, którego treść udostępniona jest Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalanie i wydrukowanie;
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkownika (osoby składającej zapytanie ofertowe w imieniu Użytkownika) dla celów sporządzenia zapytania ofertowego odnośnie możliwości zawarcia Umowy;
  5. wyrażenia zgody na przesłanie przez Spółkę otrzymanych od Użytkownika informacji odpowiedniemu Partnerowi i Dostawcy oraz wyrażaniu zgody na przetwarzanie przez tego Partnera oraz Dostawcę danych osobowych Użytkownika lub osoby działającej na rzecz Użytkownika dla celów zawarcia Umowy.
 6. Przekazanie wniosku Użytkownika dotyczącego zawarcia Umowy z Partnerem i/lub Dostawcą następuje pod warunkiem:
  1. wyboru ruchomości spośród ruchomości, o których informacje zostały umieszczone w Serwisie Internetowym leasing123.pl przez Dostawcę;
  2. wyboru propozycji zawarcia Umowy umieszczonej w Serwisie Internetowym leasing123.pl przez Partnera;
  3. dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie Internetowym leasing123.pl danych wskazanych w Regulaminie, za pośrednictwem odnośnika otrzymanego przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji w systemie leasing123.pl;
  4. potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, którego treść udostępniana jest Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalanie i wydrukowanie;
  5. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkownika (osoby składającej wniosek w imieniu Użytkownika) dla celów dokonania wstępnej oceny wiarygodności kredytowej Użytkownika oraz wygenerowania i przekazania wniosku o zawarcie Umowy;
  6. przeprowadzenia przez Spółkę wstępnej oceny wiarygodności kredytowej Użytkownika na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych przez Użytkownika w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl;
  7. wyrażenia zgody na przesłanie przez Spółkę otrzymanych od Użytkownika dokumentów i informacji odpowiedniemu Partnerowi i Dostawcy oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez tego Partnera oraz Dostawcę danych osobowych Użytkownika lub osoby działającej na rzecz Użytkownika dla celów zawarcia Umowy.
 7. Zapytanie ofertowe zawiera: dane Użytkownika, dane osoby składającej wniosek w imieniu Użytkownika, dane dotyczące wybranej przez Użytkownika propozycji Partnera, dane Partnera, dane dotyczące wybranej przez Użytkownika propozycji ruchomości Dostawcy, dane Dostawcy, a także oświadczenia dotyczące w szczególności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika (osoby wypełniającej wniosek w imieniu Użytkownika).
 8. Wniosek do Partnera zawiera oprócz danych wskazanych w ust. 6 powyżej, także dane finansowe Użytkownika wraz z podsumowaniem analizy tych danych dokonanej przez Spółkę za pośrednictwem Systemu Internetowego leasing123.pl oraz raport z przeprowadzonej wstępnej oceny wiarygodności kredytowej.
 9. Zawarcie Umowy z Partnerem uzależnione jest od spełnienia wymogów określonych przez danego Partnera. Spółka nie gwarantuje, że wybrany przez Użytkownika Partner zawrze Umowę z Użytkownikiem.
 10. Zawarcie Umowy z Dostawcą uzależnione jest od spełnienia wymogów określonych przez danego Dostawcę. Spółka nie gwarantuje, że wybrany przez Użytkownika Dostawca zawrze Umowę z Użytkownikiem.
 11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów i Dostawców, w tym za działania i zaniechania dotyczące wniosku Użytkownika o zawarcie Umowy, wysłanego za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl.

Rozdział VIb

[Warunki świadczenia przez Spółkę usługi pośrednictwa w zawieraniu Umów z Partnerem, w oparciu o dane ruchomości wprowadzone do Systemu Internetowego leasing123.pl przez Użytkownika]

 1. Przez prowadzenie Serwisu Internetowego leasing123.pl Spółka świadczy usługi agencyjne na rzecz jej Partnerów. Czynności agencyjne polegają na:
  1. umożliwianiu Użytkownikowi zapoznawania się z opublikowanymi w Serwisie Internetowym leasing123.pl przez Partnerów propozycjami zawarcia Umów, wyszukanymi przez System Internetowy leasing123.pl w oparciu o dane ruchomości wprowadzone do Systemu Internetowego leasing123.pl przez samego Użytkownika;
  2. umożliwianiu Użytkownikowi porównywania propozycji zawarcia Umów dotyczących wskazanej wyżej ruchomości przy pomocy Wyszukiwarki;
  3. dokonywaniu wstępnej oceny wiarygodności kredytowej Użytkownika, za zgodą Użytkownika, na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych Spółce przez Użytkownika drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl, oraz informacji powszechnie dostępnych o Użytkowniku, w tym informacji zawartych w rejestrze przedsiębiorców, ewidencji działalności gospodarczej oraz w biurach informacji gospodarczej;
  4. przekazywaniu za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl wybranemu przez Użytkownika Partnerowi informacji o Użytkowniku, który jest zainteresowany zawarciem Umowy z Partnerem na warunkach określonych w Serwisie Internetowym leasing123.pl, z zastrzeżeniem, że Spółka przekaże Partnerowi informacje dotyczące Użytkownika jedynie w przypadku, gdy dane Użytkownika zostaną potwierdzone w odpowiednim rejestrze, w tym w rejestrze przedsiębiorców oraz ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Spółka nie posiada umocowania do składania i przyjmowania oświadczeń woli i oświadczeń wiedzy w imieniu Partnerów, w tym do zawierania Umów w ich imieniu. Spółka nie posiada również umocowania do przyjmowania i spełniania świadczenia na rzecz Partnerów.
 3. Korzystanie przez Użytkownika ze świadczonej przez Spółkę usługi wstępnej oceny wiarygodności kredytowej oraz przekazania wniosku o zawarcie Umowy odpowiedniemu Partnerowi wymaga podania przez Użytkownika:
  1. będącego osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, głównego przedmiotu działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), daty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, numeru NIP, numeru REGON, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, a także wybranych danych finansowych dotyczących Użytkownika aktualnych na dzień sporządzania wniosku oraz za dwa ostatnie lata (w przypadku przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość – za dwa ostatnie okresy sprawozdawcze);
  2. niebędącego osobą fizyczną prowadzącą samodzielnie działalność gospodarczą: będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: firmy (nazwy), siedziby, głównego przedmiotu działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), daty wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z numerem KRS (w przypadku spółek cywilnych – daty wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz z numerem wpisu), danych osoby składającej wniosek w imieniu Użytkownika: imienia i nazwiska, funkcji/stanowiska, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, numeru telefonu kontaktowego, faxu, adresu e-mail, a także wybranych danych finansowych dotyczących Użytkownika: aktualnych na dzień sporządzania wniosku oraz za dwa ostatnie okresy sprawozdawcze (w przypadku spółek cywilnych, spółek jawnych oraz spółek partnerskich nieprowadzących pełnej księgowości – za dwa ostatnie lata);
  3. pozostałych informacji i dokumentów, zgodnie z wymogami przekazanymi Użytkownikowi do wiadomości za pośrednictwem Serwisu Internetowego Lease-Broker.
 4. Przekazanie zapytania ofertowego Użytkownika dotyczącego zawarcia Umowy z Partnerem następuje pod warunkiem:
  1. wprowadzenia przez Użytkownika danych wybranej przez Użytkownika ruchomości do Serwisu Internetowego leasing123.pl, w tym danych dostawcy tej ruchomości (sprzedającego);
  2. wyboru propozycji zawarcia Umowy umieszczonej w Serwisie Internetowym leasing123.pl przez Partnera;
  3. potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, którego treść udostępniona jest Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalanie i wydrukowanie;
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkownika (osoby składającej zapytanie ofertowe w imieniu Użytkownika) dla celów sporządzenia zapytania ofertowego odnośnie możliwości zawarcia Umowy;
  5. wyrażenia zgody na przesłanie przez Spółkę otrzymanych od Użytkownika informacji odpowiedniemu Partnerowi oraz wyrażaniu zgody na przetwarzanie przez tego Partnera danych osobowych Użytkownika lub osoby działającej na rzecz Użytkownika dla celów zawarcia Umowy.
 5. Przekazanie wniosku Użytkownika dotyczącego zawarcia Umowy z Partnerem następuje pod warunkiem:
  1. wprowadzenia przez Użytkownika danych wybranej przez Użytkownika ruchomości do Systemu Internetowego leasing123.pl, w tym danych dostawcy tej ruchomości (sprzedającego);
  2. wyboru propozycji zawarcia Umowy umieszczonej w Serwisie Internetowym leasing123.pl przez Partnera;
  3. dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie Internetowym leasing123.pl danych wskazanych w Regulaminie, za pośrednictwem odnośnika otrzymanego przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji w systemie leasing123.pl;
  4. potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, którego treść udostępniana jest Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalanie i wydrukowanie;
  5. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkownika (osoby składającej wniosek w imieniu Użytkownika) dla celów dokonania wstępnej oceny wiarygodności kredytowej oraz wygenerowania i przekazania wniosku o zawarcie Umowy;
  6. przeprowadzenia przez Spółkę wstępnej oceny wiarygodności kredytowej Użytkownika na podstawie dokumentów i informacji dostarczonych przez Użytkownika w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl;
  7. wyrażenia zgody na przesłanie przez Spółkę otrzymanych od Użytkownika dokumentów i informacji odpowiedniemu Partnerowi oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez tego Partnera danych osobowych Użytkownika (osoby składającej wniosek w imieniu Użytkownika).
 6. Zapytanie ofertowe zawiera: dane Użytkownika, dane osoby składającej wniosek w imieniu Użytkownika, dane dotyczące wybranej przez Użytkownika propozycji Partnera, dane Partnera, wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu Internetowego leasing123.pl informacje dotyczące ruchomości oraz sprzedającego, a także oświadczenia dotyczące w szczególności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika (osoby wypełniającej wniosek w imieniu Użytkownika).
 7. Wniosek zawiera oprócz danych wskazanych w ust. 6 powyżej, także dane finansowe Użytkownika wraz z podsumowaniem analizy tych danych dokonanej przez Spółkę za pośrednictwem Systemu Internetowego leasing123.pl oraz raport z przeprowadzonej wstępnej oceny wiarygodności kredytowej.
 8. Zawarcie Umowy z Partnerem uzależnione jest od spełnienia wymogów określonych przez danego Partnera. Spółka nie gwarantuje, że wybrany przez Użytkownika Partner zawrze Umowę z Użytkownikiem.
 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów i wprowadzonych przez Użytkownika sprzedających, w tym za działania i zaniechania dotyczące wniosku Użytkownika o zawarcie Umowy, wysłanego za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl.

Rozdział VII

[Reklamacje]

 1. Składanie reklamacji odbywa się:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail Spółki: reklamacje(at)lease-broker.pl;
  2. telefonicznie na numer: + 48 22 332 58 09.
 2. Przedmiotem reklamacji może być wyłącznie wykonanie przez Spółkę zobowiązań Spółki wynikających z niniejszego Regulaminu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Przedmiotem reklamacji nie może być w szczególności nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu Internetowego leasing123.pl spowodowane:
  1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych;  
  2. okolicznościami związanymi z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada, w tym za działania Partnerów oraz Dostawców, dostawców usług internetowych oraz właścicieli infrastruktury telekomunikacyjnej.
 3. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika, jego danych kontaktowych oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie wymaganych szczegółów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Internetowego leasing123.pl.
 5. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.
 6. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

Rozdział VIII

[Dodatkowe zastrzeżenia]

 1. Spółka ma prawo ograniczyć lub zablokować Użytkownikom dostęp do Serwisu Internetowego leasing123.pl oraz zawiesić weryfikację wiarygodności kredytowej Użytkownika i przekazywanie zapytań ofertowych lub wniosków o zawarcie Umowy odpowiednim Partnerom oraz Dostawcom celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych lub celem aktualizacji danych dostępnych w tym serwisie.
 2. Spółka nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny Serwisu Internetowego leasing123.pl ani za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego leasing123.pl, w szczególności w wyniku przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusa komputerowego.
 3. Spółka nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu Internetowego leasing123.pl zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 4. Spółka publikuje w Serwisie Internetowym leasing123.pl odnośniki tekstowe lub graficzne do witryn Partnerów oraz Dostawców lub innych podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach internetowych Partnerów oraz Dostawców oraz innych podmiotów, o których mowa w zdaniu powyższym.
 5. Spółka zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im danych umożliwiających dostęp do Serwisu Internetowego leasing123.pl, w szczególności odpowiednich haseł lub odnośników aktywacyjnych, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 6. Ograniczenie odpowiedzialności Spółki w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu nie wyłącza odpowiedzialności Spółki wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział IX

[Cookies]

 1. W związku z prowadzeniem Serwisu Internetowego leasing123.pl Spółka wykorzystuje Cookies.
 2. Stosowane przez Spółkę Cookies nie przechowują ani nie są wykorzystywane dla celów pozyskiwania jakichkolwiek informacji dotyczących Użytkownika, w szczególności danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych zapisanych na komputerze Użytkownika.
 3. Spółka wykorzystywać może dwa rodzaje Cookies:
  1. Cookies sesyjne, które są przechowywane na komputerze Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego leasing123.pl. Z chwilą zakończenia sesji, Cookies sesyjne są trwale usuwane z pamięci komputera Użytkownika;
  2. Cookies trwałe, które są przechowywane na komputerze Użytkownika do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Usunięcia Cookies trwałych nie powoduje samo zakończenie sesji przeglądarki internetowej, za pomocą której Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego leasing123.pl, lub wyłączenie komputera Użytkownika.
 4. Spółka wykorzystuje Cookies Spółki w następujących celach:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego leasing123.pl, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa i spójności wypełniania oraz przesyłania przez Użytkownika wniosku dotyczącego Umowy z Partnerem lub Dostawcą;
  2. tworzenia anonimowych statystyk służących poprawie sposobu działania Serwisu Internetowego leasing123.pl;
  3. optymalizacji sposobu wyświetlania oraz wydajności Serwisu Internetowego leasing123.pl;
  4. dostosowania zawartości Serwisu Internetowego leasing123.pl do preferencji Użytkownika;
  5. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego leasing123.pl informacji i reklam dotyczących Partnerów oraz Dostawców do zainteresowań Użytkownika.
 5. Spółka wykorzystuje Cookies Zewnętrzne następujących celach:
  1. zbierania anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem aplikacji analitycznej Google Analytics;
  2. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem aplikacji Google AdSense;
  3. wykorzystywania funkcji interaktywnych serwisu społecznościowego Facebook.
 6. Serwis Internetowy leasing123.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych, których administratorzy mogą stosować Cookies na komputerze Użytkownika. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady dotyczące stosowania Cookies obowiązujące na tych innych stronach.
 7. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie dokonania zmiany ustawień dotyczących Cookies w przeglądarce internetowej, za pośrednictwem której korzysta z Serwisu Internetowego leasing123.pl. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej Użytkownika. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza, że będą one zamieszczone na komputerze Użytkownika, a Spółka będzie miała dostęp do zapisanych w nich informacji.
 8. Z uwagi na specyfikę działania Serwisu Internetowego leasing123.pl, ograniczenie obsługi Cookies spowodować może niemożność korzystania przez Użytkownika z tych funkcjonalności Serwisu Internetowego leasing123.pl, które z uwagi na swoją specyfikę wymagają dostępu do informacji zapisanych w Cookies.

Rozdział X

[Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika w Serwisie Internetowym leasing123.pl.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki w każdym czasie.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą umieszczenia nowej wersji Regulaminu w Serwisie Internetowym leasing123.pl. W wypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Serwisu Internetowego leasing123.pl w terminie 7 dni od dnia umieszczenia nowej wersji Regulaminu w Serwisie Internetowym leasing123.pl.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z usług świadczonych przez Spółkę po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 5. W odniesieniu do umów o korzystanie z Serwisu Internetowego leasing123.pl zawartych przez Użytkowników ze Spółką przed wejściem w życie zmian Regulaminu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zaakceptowanego przez Użytkownika w momencie zawierania umowy, jednakże każde kolejne skorzystanie z Serwisu Internetowego leasing123.pl wymaga akceptacji przez Użytkownika Regulaminu w jego nowym brzmieniu.
 6. Prawem właściwym dla stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem a Spółką jest prawo polskie.