Jak poprawnie przeprowadzić cesję leasingu?

Chcesz uwolnić się od leasingu? W jakich sytuacjach możesz tego dokonać? Na jakich warunkach? Jakie skutki podatkowe to oznacza? Na te pytania odpowiada poniższy artykuł.

Kiedy cesja leasingu będzie dobrym rozwiązaniem? Jakie wymogi należy spełnić?

Zdarzają się sytuacje, w których umowę leasingową trzeba przerwać. Przykładowo są to:

  • redukcja sprzętu w przedsiębiorstwie
  • chęć zamiany przedmiotu leasingu na korzystniejszy
  • brak zainteresowania lub możliwości kupna przedmiotu leasingu po spłacie rat
  • wszelkiego rodzaju przemiany firmy

Każda z powyższych sytuacji ma jedno rozwiązanie. Jest nim cesja leasingu. Co to? Jest to przekazanie umowy leasingowej, w ramach której leasingobiorca (tzw. cedent) przekazuje wspomnianą umowę na inny podmiot (tzw. cesjonariusza/nabywcę wierzytelności). Rozwiązanie takie jest dużo korzystniejsze, niż zerwanie umowy. W drugim przypadku leasingobiorca naraża się na konsekwencje – karę umowną, konieczność spłaty wszystkich rat. Warto mieć na uwadze, że cesji leasingu można dokonać tylko i wyłącznie w przypadku leasingu operacyjnego. W pozostałych sytuacjach trzeba niestety zdecydować się na inne, mniej korzystne rozwiązania.

Aby zawarcie takiej umowy cywilnoprawnej było w ogóle możliwe, wymagana jest zgoda trzech podmiotów (tzw. trójstronne porozumienie):

  • leasingodawcy
  • leasingobiorcy chcącego przekazać zobowiązanie
  • leasingobiorcy zainteresowanego nabyciem zobowiązania

Przed podpisaniem umowy cywilnoprawnej leasingodawca sprawdza, czy leasingobiorca nie ma zaległości w spłatach. Weryfikuje także nowego leasingobiorcę pod kątem jego sytuacji finansowej i zdolności do wywiązania się ze zobowiązania. Warto mieć na uwadze, że nabywcy zobowiązania mogą zostać zaoferowane inne warunki umowy. 

Cesja leasingu jak zrobić – krok po kroku

Pierwszym krokiem do cesji leasingu jest znalezienie podmiotu zainteresowanego nabyciem zobowiązania. W zupełności wystarczy wystawienie ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych, w szczególności tych poświęconych leasingowi. Czas oczekiwania na zainteresowanego jest zależny od tego, co jest przedmiotem leasingu. Im atrakcyjniejszy przedmiot, tym szybciej pojawi się cesjonariusz.

Umowę zawiera się po korzystnej weryfikacji i ocenie opłacalności dla leasingodawcy. Przedtem należy pozyskać od leasingodawcy informacje o koszcie przygotowania cesji i pozostającego do spłaty zaangażowania leasingowe.

Cesja leasingu a kwestie podatkowe

W przypadku przekazania umowy leasingu nie ma konieczności jakichkolwiek korekt podatków. Nie trzeba niczego oddawać Urzędowi Skarbowemu. Nowego leasingobiorcy nie obejmują żadne ograniczenia w zaliczaniu rat leasingu w koszty. Ma także prawo do odliczenia VAT-u od rat w pełnej wysokości. Wyjątkiem jet sytuacja, w której przedmiotem leasingu jest samochód osobowy używany prywatnie służbowo. W takiej sytuacji od raty odliczyć można 50% VAT. Przy zaliczaniu kosztów PIT/CIT należy pamiętać o limicie kwotowym wynoszącym 150 tysięcy złotych, a dla pojazdów elektrycznych – 225 tysięcy.

W przypadku odstępnego wystawiający fakturę stary leasingobiorca musi zapłacić podatek VAT w wysokości 23% i wystawić z tego tytułu fakturę. Nazewnictwo czynności na fakturze jest dowolne. Przykładowo można podać:

  • odstępne za przekazanie praw do umowy leasingu
  • przekazanie praw do umowy leasingu
  • przekazanie praw do użytkowania przedmiotu leasingu XYZ

Nowy leasingobiorca może odliczyć cały VAT od faktury, o ile przedmiotem leasingu nie jest samochód osobowy. Wtedy odlicza jedynie 50%.

Dlaczego cesja leasingu jest korzystniejszym rozwiązaniem, niż inne?

Jedną z form wyzbywania się leasingu jest wykup przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę. Takie rozwiązanie może oczywiście być opłacalne, natomiast trzeba pamiętać, że odbywa się za wartość rynkową. W zdecydowanej większości przypadków wartość rynkowa będzie znacznie przekraczać kwotę pozostałych do zapłaty rat.

Można także oddać przedmiot leasingu leasingodawcy. W takiej sytuacji należy jednak liczyć się z naliczeniem pozostałych do zapłaty rat. Będą one pomniejszone o dyskonto, które określa OWUL umowy. Oznacza to pomniejsze rat o odsetki lub przynajmniej ich część. Jednak firmy leasingowe dysponują tu dużą dowolnością. Mogą naliczyć dyskonto korzystne z perspektywy leasingobiorcy. Jednak równie dobrze mogą naliczyć je tak, że będzie korzystne dla firmy. Innym ryzykiem w takiej sytuacji jest naliczenie dopłaty, np. w przypadku spadku wartości przedmiotu czy jego zużycia. W przypadku cesji leasingu nie zachodzi takie ryzyko.